NOV 2019

NOV 1st-Athens VFW-Athens Ga(8pm)

NOV 2nd-American Legion-Loganville Ga(8pm)

NOV 9th-American Legion-Statham(8pm)

NOV 16th-Athens Moose (8 pm)